ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 12 เดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564


น.ส.กมลรัตน์ สมัยสมภพ
ปฎิบัติงานด้านพัสดุ


น.ส.เหมือนฝัน เครือด้วง
ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล


น.ส.พัชราวรี แจ่มศรี
ปฎิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์


นายกฤตภาส แสงประเสริฐ

ปฎิบัติงานด้านผู้ช่วยวิศวกร


นายชยธร ชุวานนท์
ปฎิบัติงานด้านขับรถยนต์


นางสายบัว แก้วคำ
ปฎิบัตืงานด้านทำความสะอาด


นายศิลป์ เยียระยงค์
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย


นายสมพร จินดา
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย