รายละเอียดบุคลากร

2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ หลวงผาด
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
( หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ )

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 105 หรือ 092-2508884
อีเมล์ : somluang@gmail.comชื่อ-นามสกุล : นางนัยนา หาญธนะสุกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
อีเมล์ : naiyana2906@gmail.com 
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล กองทอง
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
อีเมล์ : arjarnsai@hotmail.com
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมมากุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อีเมล์ : dekthai_noo@hotmail.com
(อีกหน้าที่หนึ่ง)


ชื่อ-นามสกุล : นายพนมพันธ์ จันทร์สูง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อีเมล์ : jan.panom@gmail.com
(อีกหน้าที่หนึ่ง)ชื่อ-นามสกุล : นายกุลธร อรมุต
ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม)
อีเมล์ : konlaatun@gmail.com
(อีกหน้าที่หนึ่ง)ชื่อ-นามสกุล : นายณภัทร คูสุวรรณ์
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อีเมล์ : napath1001@gmail.com
(อีกหน้าที่หนึ่ง)


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัฏธิดา พุทธชาติ
ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านชีวการแพทย์)
อีเมล์ : Patthida.putta@gmail.comชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา บิดาเกิด
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช ๔
อีเมล์ : -


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริกัญญา ดูชาติรัมย์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ : sirikunyamuii2538@gmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราวรี แจ่มศรี
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : hss05rb@gmail.com
(จ้างเหมา)

 


กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรม และประสานกับเขตบริการสุขภาพ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ คำของบประมาณประจำปี ควบคุม กำกับ ประเมินรายงานผลการปฎิบัติงาน นิเทศ ติดตามงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และสุขภาพภาคประชาชน ศึกษาพัฒนา
องค์ความรู้และวิจัยสนับสนุนนโยบายพิเศษ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร