รายละเอียดบุคลากร

2. กลุ่มวิชาการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ หลวงผาด
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
( หัวหน้ากลุ่มวิชาการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ )

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 105 หรือ 092-2508884
อีเมล์ : somluang@gmail.comชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัฏธิดา พุทธชาติ
ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านชีวการแพทย์)
อีเมล์ : Patthida.putta@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร บวรจักรวาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อีเมล์ : supaporn.bavorn@gmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นายจิโรจน์ สุคันธพงษ์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : hss05rb@gmail.com
(จ้างเหมา)


กลุ่มวิชาการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- งานส่งเสริมสนับสนุน และตรวจประเมินมาตรฐานด้านระบบบริการการสุขภาพ
- งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือตามมาตรฐาน ISO 17025
- สนับสนุนการกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานนอก
- ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (MSERT) ในพื้นที่ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
- งานพัฒนาวิชาการ การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ
- ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่ เจ้าหน้าที่สุขภาพ และเครือข่าย
- ส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล ตามข้อกำหนดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ
- งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ จัดทำเว็บไซต์ และสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ดำเนินการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบวิทยุ สื่อสารของหน่วยงาน และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอกในเขตรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย