aโหลด... คู่มือมือความรู้ วีคซีนสู้ COVID-19 สำหรับประชาชน.
โหลด... คู่มือมือความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับเจ้าหน้าที่ และ อสม.
โหลด... ชุดเอกสารเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือเยียวยา อสม.
คำถาม-ตอบ ไข้ข้อข้องใจ (เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อสม.) การสมัครอสม.บริบาลท้องถิ่น
ผลสรุปตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 5เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 หากมีการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงและส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จึงขอเลื่อนการการดำเนินงานออกไปก่อน หากมีกำหนดวันที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
29 โรงพยาบาลเมตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ไวรัส COVID-19
ระลอก 3 ขอเลื่อนการดำเนินงาน
แบบไม่มีกำหนด

30 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
31 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
32 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
33 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
34 สสอ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในการคัดกรองเฝ้าระวัง(COVID-19)
7 สสอ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ไวรัส COVID-19
ระลอก 3 ขอเลื่อนการดำเนินงาน
แบบไม่มีกำหนด
8 สสอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
9 สสอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
10 สสอ.ท่ามวง จ.กาญจนบุรี
11 สสอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
12 สสอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
13 สสอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2564
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
28 โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชบุรี เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ไวรัส COVID-19
ระลอก 3 ขอเลื่อนการดำเนินงาน
แบบไม่มีกำหนด
29 โรงพยาบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
30 โรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี
31 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
32 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
33 โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
34 โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
35 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
36 โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
37 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
38 โรงพยาบาลเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
39 โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน


แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง 
ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกงสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาวัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง


:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::