IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

------------------------------------------------------------------------------------------------------
โหลด... คู่มือมือความรู้ วีคซีนสู้ COVID-19 สำหรับประชาชน.

โหลด... คู่มือมือความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับเจ้าหน้าที่ และ อสม.
โหลด... ชุดเอกสารเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือเยียวยา อสม.
คำถาม-ตอบ ไข้ข้อข้องใจ (เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อสม.) การสมัครอสม.บริบาลท้องถิ่น
ผลสรุปตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 5


อินโฟกราฟิก หัวข้อ “สถานพยาบาลต้องรู้” 10 เรื่อง

แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2565
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
 

ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ :
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
"ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง
:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::