IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

------------------------------------------------------------------------------------------------------
โหลด... คู่มือมือความรู้ วีคซีนสู้ COVID-19 สำหรับประชาชน.

โหลด... คู่มือมือความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับเจ้าหน้าที่ และ อสม.
โหลด... ชุดเอกสารเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือเยียวยา อสม.
คำถาม-ตอบ ไข้ข้อข้องใจ (เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อสม.) การสมัครอสม.บริบาลท้องถิ่น
ผลสรุปตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 5
   

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
 

ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ :
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
"ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
26 โรงพยาบาลประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 23 - 27 พ.ค.65  
27 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราขจอมบึง 7 - 10 มิ.ย.65  
28 โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 13 - 17 มิ.ย.65  
29 โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี 27มิ.ย.-1ก.ค.65  
30 โรงพยาบาลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี 27มิ.ย.-1ก.ค.65  
31 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพรบูลย์ฯ จ.กาญจนบุรี 4 - 8 ก.ค.65  
32 ศูนย์อนามัยทที่5 จ.ราชบุรี 1 - 5 ส.ค.65  
33 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม 8 - 12 ส.ค.65  
34 โรงพยาบาลกระท่มแบน จ.สมุทรสาคร 15 - 19 ส.ค.65  
35 โรงพยาบาลปากท่อ จ.ราชบุรี 22 - 26 ส.ค.65  
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2565
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
30 โรงพยาบาลค่าภานุรังษี จ.ราชบุรี 8 มิ.ย.65  
31 โรงพยาบาลจอมบึง จ.ราชบุรี 9 - 10 มิ.ย.65 F2
32 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 13 - 15 มิ.ย.65 S
33 โรงพยาบาลปากท่อ จ.ราชบุรี 16 - 17 มิ.ย.65  
34 โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี 21 - 24 มิ.ย.65 A
35 โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 28มิ.ย.-1ก.ค.65  
36 โรงพยาบาลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 28มิ.ย.-1ก.ค.65 F2
37 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 5 - 8 ก.ค.65 F2
38 โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5 - 8 ก.ค.65 M2
39 โรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 18 - 22 ก.ค.65 F2
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน


แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::