ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน -IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2566
อินโฟกราฟิก หัวข้อ “สถานพยาบาลต้องรู้” 10 เรื่อง

เอกสารวิจัย ความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ อสม. ในชุมชนต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 5
โหลด... คู่มือมือความรู้ วีคซีนสู้ COVID-19 สำหรับประชาชน.

โหลด... คู่มือมือความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับเจ้าหน้าที่ และ อสม.
โหลด... ชุดเอกสารเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือเยียวยา อสม.
คำถาม-ตอบ ไข้ข้อข้องใจ (เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อสม.) การสมัครอสม.บริบาลท้องถิ่น
ผลสรุปตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 5


** สามารถติดตามข่าวสารใหม่ล่าสุดได้ที่ **
> www.facebook.com/hss05rb/ <
(หรือสืบค้นข้อมูลข่าวสารเก่า)
แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
1 รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 8-12 พ.ค. 66 1,2
2 รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 22-26 พ.ค. 66 1,2
3 ศูนย์อนามัยที่5 จ.ราชบุรี 31 พ.ค.- 2 มิ.ย 66 1,2
4 รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 7-9 มิ.ย. 66 1,2
6 รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12-16 มิ.ย.66 1,2
7 รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 19 - 23 มิ.ย.66 1,2
5 รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี 26 -30 มิ.ย.66 1,2
10 รพ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 4 - 7 ก.ค.66 1
10 รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี 4 - 7 ก.ค.66 2
10 รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบรี 10 - 14 ก.ค.66 1
10 รพ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรี 10 - 14 ก.ค.66 2
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2566
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
23 โรงพยาบาลห้วยพลู จ.นครปฐม 28-29 มี.ค.66  
24 โรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม 30-31 มี.ค.66  
25 โรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม 25-26 เม.ย. 66  
26 โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม 27-28 เม.ย. 66  
27 โรงพยาบาลสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 9-10 พ.ย. 66  
28 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11-12 พ.ย. 66  
29 โรงพยาบาลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 23-24 พ.ย 66
 
30 โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25-26 พ.ย.66  
31 โรงพยาบาลอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 13-14 มิ.ย 66  
32 โรงพยาบาลนภาลัย จ.สมุทรสงคราม 15-16 มิ.ย.66  
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน


ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
 

ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ :
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
"ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง