ผลสรุปตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 5
โหลด... คู่มือมือความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับเจ้าหน้าที่ และ อสม.
โหลด... ชุดเอกสารเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือเยียวยา อสม.
คำถาม-ตอบ ไข้ข้อข้องใจ (เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อสม.) การสมัครอสม.บริบาลท้องถิ่น
แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
จ.ราชบุรี
4 - 8 ม.ค.64 1
2 โรงพยาบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 6 - 8 ม.ค.64 2
3 โรงพยาบาลด้านช้าง จ.สุพรรณบุรี 18 - 22 ม.ค.64 1
4 โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี 25 - 29 ม.ค.64 1
5 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
จ.ประจวบคีรีขันธ์
8 - 12 ก.พ.64 2
6 รพ.สต.ในอ.เมืองเพชรบุรี 16 - 18 ก.พ.64 1
7 โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 22 - 25 ก.พ.64 2
8 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 2 - 5 มี.ค.64 1
9 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 2 - 5 มี.ค.64 2
10 โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 15 - 19 มี.ค.64 1
11 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 15 - 19 มี.ค.64 2
12 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 22 - 26 มี.ค.64 1
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2564
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
11 โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี 7 - 8 ม.ค.64 M2
12 โรงพยาบาลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12 - 13 ม.ค.64 F2
13 โรงพยาบาลนภาลัย จ.สมุทรสงคราม 14 - 15 ม.ค.64 F1
14 โรงพยาบาลจอมบึง จ.ราชบุรี 20 - 22 ม.ค.64 F2
15 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 28 - 29 ม.ค.64 S
16 โรงพยาบาลแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 2 - 3 ก.พ.64 F2
17 โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี 4 - 5 ก.พ.64 F2
18 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี 10 ก.พ.64 F3
19 โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชบุรี 11 ก.พ.64 F2
20 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 17 - 19 ก.พ.64 M1
21 โรงพยาบาลอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 24 - 25 ก.พ.64 F2
22 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
จ.สุพรรณบุรี
3 - 5 มี.ค.64 M1
23 โรงพยาบาลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี 9 - 10 มี.ค.64 F2
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน


แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง 
ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกงสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาวัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง

:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::