กิจกรรมยกย่อง เชิดชูกียรติ บุคลากร ในหน่วยงานภายใน/ภายนอก
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี


ชื่อ นายคฑาวุธ ใจดี
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


ชื่อ นางสาวสิริสุภา แหลมสัก
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


ชื่อ นายจิโรจน์ สุคันธพงษ์
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานงานวิชาการคอมพิวเตอร์