ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สนับสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ในระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการในสถานบริการสุขภาพอย่างยั่งยื่น และเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาสถานพยาบาล ในการจัดการระบบคุณภาพ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ที่รัฐพึงจัดให้แก่ผู้รับบริการและประชาชน

โดยมีนายนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ มอบโล่/ใบประกาศฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของประกาศกระทรวง-สาธารณสุขฯ

จัดโดย.. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรีDemo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image


|