ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการที่มีความเอื้ออาทร เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และองค์กรสร้างสุข ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ด้วยการจัดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนตามวิถีพุทธ ณ วัดถ้ำน้ำ อ.โพธาราม
และศึกษาดูงานในแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรีDemo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image
|