ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ....

( อ่านเพิ่มเติม )
ในระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สนับสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563....

( อ่านเพิ่มเติม )


ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ....

( อ่านเพิ่มเติม )
 
ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2563 รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม. ....

( อ่านเพิ่มเติม )

วันที่ 1 กันยายน 2563 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ศบส.ที่ 2, 3, 5, 10, 11, 12 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องฑัตกรรม .....

( อ่านเพิ่มเติม )
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลภาคเอกชนประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน .....
( อ่านเพิ่มเติม )

*** สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ >>> www.facebook.com/hss05rb/ <<<