สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่
ห่างไกลให้เป็นสุขศาลาพระราชทานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยทรงมุ่งหวังว่านอกจากการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในยามปกติ
และยามฉุกเฉินแล้ว ยังจะช่วยให้เป็นที่ไว้วางใจในเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นส่วนช่วยสนับสนุน ให้เกิดความ มั่นคงของชาติอีกด้วย

ความเป็นมาของโครงการ

สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นโครงการความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ

            * สำนักงาน โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

            * กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

            * กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

            * กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 มีพื้นที่รับผิดชอบติดแนวชายแดนประเทศพม่า    4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งมีสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 5 แห่ง ดังนี้

    1. บ้านทิไล่ป้า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

    2. บ้านปิล๊อกคี่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

    3. บ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

    4. บ้านแพรกตะคร้อ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

    5. บ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

    6. ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บ้านปางสนุก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี