การจัดซื้อจัดจ้างแบบ E - Bidding ปีงบประมาณ 2563

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
-ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

-ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอสิกส์(e-bidding)

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คุณลักษณะเฉพาะคุณลักษณะเฉพาะ


ราคากลางราคากลาง


ผลการพิจารณาสอบราคาผลการพิจารณาสอบราคา


 

การจัดซื้อจัดจ้างแบบ E - Bidding ปีงบประมาณ 2562

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
-ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอสิกส์(e-bidding)


ราคากลาง


ผลการพิจารณาสอบราคา