การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม 2565
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม 2565
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256
5
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมกราคม 2565
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมกราคม 2565
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนธันวาคม 2564
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนธันวาคม 2564
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนตุลาคม 256
4
แผนการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2565 เพิ่มเติม
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนตุลาคม 2564
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2565
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล
-เผยแพร่การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล

 

การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกันยายน 2564
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกันยายน 2564
-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด่วน!!
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.06
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

-หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
-เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด(พร้อมขาตั้ง)
-แอลกอฮอล์75%

-ปรอดวัดไข้แบบดิจิตอล

-ชุด PPE


ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนสิงหาคม 2564
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนสิงหาคม 2564
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกรกฎาคม2564

-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกรกฏาคม 2564
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน2564
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน 2564
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2564
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม2564
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม 2564
-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวัง (COVID-19) เพิ่มเติม จำนวน 2รายการ
-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวัง (COVID-19) เพิ่มเติม จำนวน 2รายการ
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

-เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด(พร้อมขาตั้ง)
-ถุงมือยาง
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเมษายน2564
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเมษายน 2564
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

-หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
-เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด(พร้อมขาตั้ง)
-แอลกอฮอล์75%

-ปรอดวัดไข้แบบดิจิตอล

-อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
-ถุงมือยาง
-ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือกชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม 2564
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม 2564
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมกราคม 2564

-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมกราคม 2564
-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนธันวาคม 2563
-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนธันวาคม 2563
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนตุลาคม 2563

-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนตุลาคม 2563
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2564 เพิ่มเติม

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2564

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

หน้า 1 - >> ไปหน้า 2