การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนตุลาคม 2564
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2565 เพิ่มเติม
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนตุลาคม 2564
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2565
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล
-เผยแพร่การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล

 

การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกันยายน 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกันยายน 2564
-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด่วน!!
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.06
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

-หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
-เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด(พร้อมขาตั้ง)
-แอลกอฮอล์75%

-ปรอดวัดไข้แบบดิจิตอล

-ชุด PPE


ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนสิงหาคม 2564
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนสิงหาคม 2564
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกรกฎาคม2564

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกรกฏาคม 2564
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน2564
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2564
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม2564
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม 2564
-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวัง (COVID-19) เพิ่มเติม จำนวน 2รายการ
-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวัง (COVID-19) เพิ่มเติม จำนวน 2รายการ
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

-เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด(พร้อมขาตั้ง)
-ถุงมือยาง
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเมษายน2564
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเมษายน 2564
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

-หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
-เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด(พร้อมขาตั้ง)
-แอลกอฮอล์75%

-ปรอดวัดไข้แบบดิจิตอล

-อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
-ถุงมือยาง
-ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือกชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม 2564
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมกราคม 2564

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมกราคม 2564
-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนธันวาคม 2563
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนธันวาคม 2563
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนตุลาคม 2563

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนตุลาคม 2563
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2564 เพิ่มเติม

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2564

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

 

การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562-2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม 2563

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ สนับสนันการปฏิบัติงาน อสม. ป้องกัน(COVID-19)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ สนับสนันการปฏิบัติงาน อสม. ป้องกัน(COVID-19)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม 2563
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือแพทย์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกันยายน 2562
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประจำปี 2563
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2562
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเมษายน 2562
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กม 2011 ราชบุรี(รถเก่าได้รับโอนจากกองวิศวกรรม)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ ยาง DL 195/70 R14 LM704 จำนวน 4 เส้น
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมีนาคม 2562

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมกราคม 2562
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟในห้องประชุม
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมติดฉากเวที สำหรับการจัดอบรม
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลหน้าเวทีประประชุมสุขศาลา
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ (รบ.ค.170)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ (รบ.ค.105)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมเวที สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับใส่เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเชื่อมต่อระหว่างวิทยุคมนาคมกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนธันวาคม 2561

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดค่าเปอร์เซ็นต์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ กพ 707 ราชบุรี
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเล่มและถ่ายเอกสาร
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมหน้าเวที
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 9 เดือน
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 2 ตู้
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จัดอบรมโครงการส่งเสริม พัฒนารับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำโล่รางวัล
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับโครงการอบรมฯ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับถ่ายเอกสารของโครงการอบรมฯ
ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก 10 กล่อง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์(ELECT1.1)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์(60-003)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 3 เดือน