รายละเอียดบุคลากร

5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล กองทอง
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
( หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม )
เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 108 หรือ 092-2560880
อีเมล์ : arjarnsai@hotmail.com

งานอาคาร งานสภาพแวดล้อม


ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล กองทอง
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
(หัวหน้างานอาคาร)
อีเมล์ : arjarnsai@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร์ เปรมบำรุง
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
(หัวหน้างานสภาพแวดล้อม)
อีเมล์ : r_machine29@hotmail.com

ชื่อ : นายณภัทร คูสุวรรณ์
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อีเมล์ : napath1001@gmail.com


ชื่อ : นายกุลธร อรมุต
ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
อีเมล์ : konlaatun@gmail.com
ว่าง
(รอการบรรจุ)

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ชื่อ : นายชวกร คำลือ
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
อีเมล์ : mago-203@hotmail.com
ชื่อ : นายภัทร์ธินันท์ พันธุ์เขตกรรม
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อีเมล์ : chakkich1@gmail.com
ชื่อ : นายทวีศักดิ์ พันธุ์เพิ่ม
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thweesak_358@hotmail.com
ว่าง
(รอการบรรจุ)

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงานชื่อ : นายโชคชัย เมืองธรรม
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4
อีเมล์ :


กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมด้านอาคารที่สอดคล้องกับกฎที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยบริการสุขภาพ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขไปใช้ ดำเนินงาน ออกแบบอาคาร ตรวจสอบอาคาร ควบคุมงานก่อสร้างหน่วยงานบริการสุขภาพ และหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงาน ร่วมประเมินผลการใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี่ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกียวข้อง ถ่ายทอด
องค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี่ นวัตกรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุขแก่หน่วยบริการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ สร้าง พัฒนา เครื่อข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ประสานและดำเนิน
การเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานอาคาร และสภาพแวดล้อมสาธารณสุขร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง