กลุ่มงานภายในของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
งานบริหารทั่วไป (งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่) ดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ และบัญชีบริหารจัดการ เทคโนโลยี่
สารสนเทศ และการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณ ให้บริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินงานด้านกฎหมาย
กฎระเบียบและการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรม และประสานกับเขตบริการสุขภาพ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ คำของบประมาณประจำปี ควบคุม กำกับ ประเมินรายงานผลการปฎิบัติงาน นิเทศ ติดตามงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และสุขภาพภาคประชาชน ศึกษาพัฒนา
องค์ความรู้และวิจัยสนับสนุนนโยบายพิเศษ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒนาศักษภาพ ส่งเสริมบทบาท ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน กำกับ ติดตาม ประเมิน ผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกียวข้อง
ดำเนินการตามระเบียบ อสม. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร อสม. ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน และสุขศึกษาให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน และระบบบริการสุขภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจ อสม. พัฒนารูปแบบ ขยายผลการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุน ติดตาม
กำกับการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุน ติดตามนิเทศงาน
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี่ในระบบบริการสุขภาพ
และระบบสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนนโยบายพิเศษ เช่น โครงการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ

4. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีความเสี่ยงได้ ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่มีความ
เสียงสูง ควบคุม กำกับ การมีการใช้ระบบสื่อสารเพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนการใช้โปรแกรมสารสนเทศในการบริการ
จัดการระบบ ซ่อมบำรุง ของหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
ทั้ง 6 ด้าน ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคาะห์ วิจัย พัฒนา การดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี่นวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมการแพทย์ ร่วมประเมินผลการใช้เทคโนโลยี่ นวัตกรรมด้วนวิศวกรรมการแพทย์ สร้าง พัฒนาเครื่อข่าย ในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกียวข้อง

5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมด้านอาคารที่สอดคล้องกับกฎที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยบริการสุขภาพ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขไปใช้ ดำเนินงาน ออกแบบอาคาร ตรวจสอบอาคาร ควบคุมงานก่อสร้างหน่วยงานบริการสุขภาพ และหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงาน ร่วมประเมินผลการใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี่ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกียวข้อง ถ่ายทอด
องค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี่ นวัตกรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุขแก่หน่วยบริการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ สร้าง พัฒนา เครื่อข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ประสานและดำเนิน
การเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานอาคาร และสภาพแวดล้อมสาธารณสุขร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง

6. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ คุณภาพมาตรฐาน
สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ตามมาตรฐาน และกฎหมายกำหนด ร่วมกับหน่วยงานที่เกียวข้อง ดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่
ในเรื่องระบบการเฝ้าระวัง เตือนภัย ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พรบ.ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการของสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมประเมินผลการใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี่ ด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลและประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สถานพยาบาล สถานประกอบ
การเพื่อสุขภาพ จรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะในพื้นที่ ร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง