รายละเอียดบุคลากร

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ชื่อ-นามสกุล : จสต.ประสาน น่วมมะโน
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคอาวุโส
( หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน )

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 102
092-2561199 หรือ 086-0114353
อีเมล์ : prasan.251204@gmail.com

งานพัสดุ งานธุรการและสารบรรณ งานการเงิน


ชื่อ-นามสกุล : นางศศิวิมล สีกะมุด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้างานพัสดุ)
อีเมล์ : sasivimonn11@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางนพนันท์ ขำจา
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔
(หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ)
อีเมล์ : noppanun2517@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัยนา หมวดวัด
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้างานการเงิน)
อีเมล์ : nunawow20@gmail.com
ชื่อ : น.ส.บุหงา สมัยสมภพ
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ ระดับ ส ๔
อีเมล์ : bongas2504@hotmail.com
ชื่อ : นางเฉลียว สุวรรณประทีป
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓
อีเมล์ : leawsri@hotmail.com
ว่าง
(รอการบรรจุ)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี


ชื่อ : น.ส.กมลรัตน์ สมัยสมภพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ : kamonrat.samaisomphop
@gmail.com
ชื่อ : นายชยธร ชุวานนท์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
(จ้างเหมา)
ชื่อ : น.ส.เหมือนฝัน เครือด้วง
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล
อีเมล์ : m0658266937@gmail.com
(จ้างเหมา)
ชื่อ : นายนัทวุฒิ เรืองทรัพย์
ตำแหน่ง : นิติกร
อีเมล์ : jthestar1993@hotmail.com
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
   


 
ชื่อ : นางสายบัว แก้วคำ
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านทำความ
สะอาด
(จ้างเหมา)
     
ชื่อ : นายศิลป์ เยียระยงค์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านรักษาความ
ปลอดภัย
(จ้างเหมา)
       
ชื่อ : นายสมพร จินดา
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านรักษาความ
ปลอดภัย
(จ้างเหมา)
       


กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

งานบริหารทั่วไป (งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่) ดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ และบัญชีบริหารจัดการ เทคโนโลยี่
สารสนเทศ และการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณ ให้บริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินงานด้านกฎหมาย
กฎระเบียบและการบริหารจัดการข้อร้องเรียน