ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

เบอร์โทร : 02 193 7029 - 30

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
เบอร์โทร : 02 193 7033

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
เบอร์โทร : 02 193 7031

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์
เบอร์โทร : 02 193 7032
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
นายกำพล ใหลมา
เบอร์โทร : 05 311 2220 ต่อ 101

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
นายนฤดล อ่วมสุข
เบอร์โทร : 05 500 5909

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
นายประวิทย์ สัพพะเลข
เบอร์โทร : 02 149 5614 ต่อ 101

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
นายศรีสกุล แสงประเสริฐ
เบอร์โทร : 03 233 7258
E-mail : Srisakul50@hotmail.com


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล
เบอร์โทร : 03 839 7233

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7
นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา
เบอร์โทร : 04 324 3738-39 ต่อ 119

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
นายวิมล ยาทองไชย
เบอร์โทร : 04 221 7531

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว
เบอร์โทร : 04 421 2179

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
นายชาลี สร้างดี
เบอร์โทร : 04 525 1749

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12
นายการุญ สุขสุทธิ์
เบอร์โทร :07 433 6087