รายละเอียดบุคลากร

4. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ โขวุฒิธรรม
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
( หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ )

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 110 หรือ 080-6597771
อีเมล์ : thep1962@gmail.comชื่อ-นามสกุล : นายอนุภาพ สีกะมุด
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
อีเมล์ :phap.317@gmail.com
(หัวหน้างาน)ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพร จันทร์ยงค์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
อีเมล์ : pornjunyong@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุธ สุวรรณบท
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
อีเมล์ : swong.nat@gmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นายนิธิสันต์ ขำดีธนาวงศ์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อีเมล์ : rangsan_172@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ขำจา
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช ๔
อีเมล์ : pongkomja@gmail.com
(อีกหน้าที่หนึ่ง)

ว่าง
(รอการบรรจุ)
นายช่างเทคนิคชื่อ-นามสกุล : นายกฤตภาส แสงประเสริฐ
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยวิศวกร
อีเมล์ : kigtapassh@gmail.com


กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีความเสี่ยงได้ ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่มีความ
เสียงสูง ควบคุม กำกับ การมีการใช้ระบบสื่อสารเพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนการใช้โปรแกรมสารสนเทศในการบริการ
จัดการระบบ ซ่อมบำรุง ของหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
ทั้ง 6 ด้าน ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคาะห์ วิจัย พัฒนา การดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี่นวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมการแพทย์ ร่วมประเมินผลการใช้เทคโนโลยี่ นวัตกรรมด้วนวิศวกรรมการแพทย์ สร้าง พัฒนาเครื่อข่าย ในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกียวข้อง