ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2564
แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ระยะ 5 ปี ( 2562 - 2566 )
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( 2564 - 2566 )

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน ระยะ 5 ปี ( 2564- 2568 )
แผนยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 20 ปี ( 2560-2579 )

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2565
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (รอบ2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพประจำปี 2565

๐ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่สู่การปฎิบัติ ระดับเขตสุขภาพที่ 5

๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

๐ โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 5

โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานของผู้รับบริการ รอบ 5 เดือน

 

   


รายงานประจำปี งบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2564
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติกการเสริมสร้างคุณธรรมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๐ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 5

๐ โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์


๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมกำกับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด

๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

๐ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอสม. ในการดำเนินงานป้องกัน Covid - 19 เขตสุขภาพที่ 5

๐ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส Covid - 19 เขตสุขภาพที่ 5 (งบกลาง กรมสบส)

๐ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาคประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 5

๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพสุขภาพที่ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน อสม. ในการเฝ้าระวัง COVID-19
กระบวนการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
กระบวนการ สนับสนุน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อสม. พร้อม แนะนากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK

หน้า 1 - >> ไปหน้า 2