รายละเอียดบุคลากร

3. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ

ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
( หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ )

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 113 หรือ 061-1181128
อีเมล์ : dekthai_noo@hotmail.com



ชื่อ-นามสกุล : นายพนมพันธ์ จันทร์สูง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
อีเมล์ : jan.panom@gmail.com

ว่าง
(รอการบรรจุ)
นักวิชาการสาธารณสุข



ชื่อ : นายสุเทพ เสียงแก้ว
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช ๔
อีเมล์ : -


กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒนาศักษภาพ ส่งเสริมบทบาท ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน กำกับ ติดตาม ประเมิน ผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกียวข้อง
ดำเนินการตามระเบียบ อสม. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร อสม. ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน และสุขศึกษาให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน และระบบบริการสุขภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจ อสม. พัฒนารูปแบบ ขยายผลการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุน ติดตาม
กำกับการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุน ติดตามนิเทศงาน
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี่ในระบบบริการสุขภาพ
และระบบสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนนโยบายพิเศษ เช่น โครงการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ