รายละเอียดบุคลากร

6. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนา หาญธนะสุกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ )

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 104 หรือ 092-2565005
อีเมล์ : naiyana2906@gmail.com ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ขำจา
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช ๔
อีเมล์ : pongkomja@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายนัทวุฒิ เรืองทรัพย์
ตำแหน่ง : นิติกร
อีเมล์ : jthestar1993@hotmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาภัทร ซ้อนพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อีเมล์ : balaliim55@gmail.com


กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ คุณภาพมาตรฐาน
สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ตามมาตรฐาน และกฎหมายกำหนด ร่วมกับหน่วยงานที่เกียวข้อง ดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่
ในเรื่องระบบการเฝ้าระวัง เตือนภัย ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พรบ.ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการของสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมประเมินผลการใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี่ ด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลและประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สถานพยาบาล สถานประกอบ
การเพื่อสุขภาพ จรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะในพื้นที่ ร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง