รายละเอียดบุคลากร

ผู้อำนวยการ

ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนา หาญธนะสุกิจ
ตำแหน่ง : ปฏิหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 100 หรือ 080-6547187
อีเมล์ : naiyana2906@gmail.com