รายละเอียดบุคลากร

รองผู้อำนวยการ


ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนา หาญธนะสุกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

อีเมล์ : E-mail naiyana2906@gmail.com


โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มงานฯ
ดังนี้
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน