รายละเอียดบุคลากร

รองผู้อำนวยการ


ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล กองทอง
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 108 หรือ 092-2560880
อีเมล์ : arjarnsai@hotmail.com


โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มงานฯ
ดังนี้
- กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
- กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์