ประกาศเจตจำนงสุจริต
ปีงบประมาณ 2565

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5


๐ ประกาศเจตจำนงสุจริต

๐ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565