ข้อมูลสถิติด้านการเงิน
                     "งบทดลอง"» งบทดลองประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
   ๐ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
   ๐ งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
   ๐ งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
   ๐ งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
   ๐ งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
   ๐ งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» งบทดลองประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
   ๐ งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
   ๐ งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
   ๐ งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
   ๐ งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
   ๐ งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
   ๐ งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
   ๐ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
   ๐ งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
   ๐ งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
   ๐ งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
   ๐ งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   ๐ งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
หน้า 1 - >> ไปหน้า 2