ประกาศเจตนารมณ์
การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5ประมวลภาพดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมขั้นตอนที่ 1
๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๐ แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 2
๐ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๐ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๐ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 3
๐ การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"
๐ ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
๐ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
๐ การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 4
๐ กิจกรรมยกย่อง เชิดชูกียรติ บุคลากร ในหน่วยงานภายใน/ภายนอก
๐ กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 5
๐ องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม และมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆได้
๐ ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ (ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 90)
๐ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน พ.ศ. 2567
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อื่นๆ
๐ นโยบายควบคุมภายใน ศบส.5 พ.ศ. 2567
๐ แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือปแระโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
๐ แบบประเมินและรายงานความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  หน้า 1 ->>    ไปหน้า 2